Authority search results

 <<  <  1  2  3  ...  11    >>

Results 1 to 20 of 218

Authorized headings Type of heading Biblio records
Nazwa pospolita:
Agamemnon (mitologia grecka) sztuki teatralne.
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Agamemnon (mitologia grecka) w literaturze.
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Alkestis (mitologia grecka).
used for/see from:
Alcestis (mitologia grecka).
Alceste (mythologie grecque) [f]
Alcestis (Greek mythology) [c]
see also:
Mitologia grecka. (Broader heading)
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Alkestis (mitologia grecka) poezje.
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Alkestis (mitologia grecka) w literaturze.
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Amazonki (mitologia grecka).
used for/see from:
Amazones [f]
Amazons [c]
see also:
Mitologia grecka. (Broader heading)
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Antygona (mitologia grecka).
used for/see from:
Antigone (mythologie grecque) [f]
Antigone (Greek mythology) [c]
see also:
Mitologia grecka. (Broader heading)
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Argonauci (mitologia grecka) powieści.
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Argonauci (mitologia grecka) w literaturze.
Details Nazwa pospolita 2 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Ariadna (mitologia grecka) w sztuce.
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Asurowie (mitologia hinduska).
used for/see from:
Asura.
Asury.
Asura [f]
Ásuras (Hindu deities) [c]
see also:
Demonologia hinduska. (Broader heading)
Wedyzm. (Broader heading)
Wrytra (bóstwo hinduskie). (Narrower heading)
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Atlas (mitologia grecka) powieści.
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Atlas (mitologia grecka) w sztuce.
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Bohaterowie (mitologia).
used for/see from:
Mitologiczni bohaterowie.
Mityczni bohaterowie.
Herosi (mitologia).
Héros (mythologie) [f]
Heroes Mythology [c]
see also:
Mitologia. (Broader heading)
Details Nazwa pospolita 2 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Bohaterowie (mitologia) encyklopedie.
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Bohaterowie (mitologia) Grecja dzieła przed 1800.
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Bohaterowie (mitologia) słowniki.
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Bohaterowie (mitologia) w sztuce wydawnictwa ilustrowane.
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Człowiek pochodzenie mitologia.
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
Nazwa pospolita:
Dafne (mitologia grecka).
used for/see from:
Dafnis (mitologia grecka).
Daphné (mythologie grecque) [f]
Daphne (Greek deity) [c]
see also:
Mitologia grecka. (Broader heading)
Details Nazwa pospolita 1 biblios as subject heading
 <<  <  1  2  3  ...  11    >>

Powered by Koha